Προγράμματα

vizyon1

Προγράμματα Επιδότησης

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Δημοσιέυθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117 / 22.06.16). Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμοςπροβλέπει ενισχύσεις μέχρι 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Προβλέπεται η διατήρηση της επιχορήγησης ως μορφή ενίσχυσης των επιχειρήσεων και ο εμπλουτισμός με νέες μορφές κινήτρων, όπως η ενίσχυση μισθολογικού κόστους, φορολογικές απαλλαγές, σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος,χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών κ.α.

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020

Το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού προϋπολογισμού €20,84 δις (κοινοτική συνδρομή), €26 δις (δημόσια δαπάνη), συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Στόχοι του είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την προστασία του περιβάλλοντος, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης, καθώς και την βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Αναπτυξιακός Νόμος

Δημοσιέυθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (Α’ 117 / 22.06.16), με ποσοστά ενίσχυσης που φτάνουν το 55%.  Ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις υποβολής τεσσάρων καθεστώτων του νόμου με συνολικό προϋπολογισμό 550.000.000€ , που θα παρέχονται με τη μορφή επιχορήγησης,φορολογικής απαλλαγής , leasing, κ.α.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ολοκληρώθηκε η υποβολή για τα τέσσερα Προγράμματα Επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη φτάνει τα 322 εκατ. ευρώ και η συνολικά αιτούμενη δαπάνη τα 1.360,7 εκ. ευρώ. Η αξιολόγηση αναμένεται τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν άμεσα 6 νέες δράσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 615 εκατ. ευρώ.

Αγροτική Ανάπτυξη

 1.5 δις ευρώ θα διατεθούν μέχρι το τέλος του έτους, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα και στον κλάδο της μεταποίησης τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Τα Προγράμματα που αναμένονται θα αφορούν νέους αγρότες, μονάδες μεταποίησης τροφίμων, υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, Σχέδια Βελτίωσης κλπ.